ثبت نام سید احمد کاشانی برای انتخابات مجلس

سید احمد کاشانی از حوزه انتخابیه کاشان برای انتخابات مجلس ثبت نام نمود

برگی از تاریخ: مخالفت سید احمد کاشانی و سید حسن آیت با میرحسین موسوی، ۳۴ سال پیش

به این سؤال صریح پاسخ دهید: آیا مصدق را قبول دارید؟

به مناسبت واقعه هفتم تیر

 

سیاست خارجی

تصویر مهندس سید احمد کاشانی

توفیق دولت در صحنه های خارجی از جمله انرژی هسته ای وابسته به حاکمیت قانون در داخل و سامان دادن اقتصاد کشور است.