هدفمندسازی یارانه ها - بخش دوم:

مصوبه مجلس شایسته عنوان فاخر قانون نمی باشد

هدفمندی یارانه ها

تصویر مهندس سید احمد کاشانی

الغاء هدفمندی و قطع کامل یارانه ها تنها راه خروج از منجلاب فساد

سبد کالا

تصویر مهندس سید احمد کاشانی

توزیع سبد کالا خلاف اصول قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی است

هدفمندسازی یارانه ها - بخش اول:

سابقه اعتراضات