صفحه نخست

هدفمندی یارانه ها

  • پرینت

الغاء هدفمندی و قطع کامل یارانه ها تنها راه خروج از منجلاب فساد