هدفمندسازی یارانه ها - بخش پنجم:

مفاسد ناشی از پخش و پرداخت پول به عامه مردم

هدفمندسازی یارانه ها - بخش چهارم:

شورای نگهبان و هدفمند کردن یارانه ها

هدفمندسازی یارانه ها - بخش سوم:

غیر قانونی بودن پرداخت ها

هدفمندسازی یارانه ها - بخش دوم:

مصوبه مجلس شایسته عنوان فاخر قانون نمی باشد

هدفمندی یارانه ها

تصویر مهندس سید احمد کاشانی

الغاء هدفمندی و قطع کامل یارانه ها تنها راه خروج از منجلاب فساد