به مناسبت واقعه هفتم تیر

 

سیاست خارجی

تصویر مهندس سید احمد کاشانی

توفیق دولت در صحنه های خارجی از جمله انرژی هسته ای وابسته به حاکمیت قانون در داخل و سامان دادن اقتصاد کشور است.

هدفمندسازی یارانه ها - بخش پنجم:

مفاسد ناشی از پخش و پرداخت پول به عامه مردم

هدفمندسازی یارانه ها - بخش چهارم:

شورای نگهبان و هدفمند کردن یارانه ها

هدفمندسازی یارانه ها - بخش سوم:

غیر قانونی بودن پرداخت ها