پرداخت یارانه خیانت در امانت مردم ایران است

نامه ای خطاب به دکتر روحانی

قانون گزاری یا قیام علیه قانون اساسی

در خصوص لایحه "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"

لایحه موسوم به "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"

 نامه به دبیر شورای نگهبان

هدفمندسازی یارانه ها، کلاه برداری تاریخی و بی سابقه از ملت ایران

نامه به مقام معظم رهبری

هدفمندسازی یارانه ها، کلاه برداری تاریخی و بی سابقه از ملت ایران

 نامه به مقام معظم رهبری، بهمن ماه سال ۹۲